Offices

Head Office

1-1-1, Shibaura, Minato-ku, Tokyo
105-8528 TEL:0570-783-280

Refineries

2, Goikaigan Ichihara, Chiba
290-8558 TEL:0436-23-4111

1-1, Daikyo-cho, Yokkaichi, Mie
510-0022 TEL:059-354-8700

3-16, Chikkoshin-machi, Nishi-ku, Sakai, Osaka
592-8551 TEL:072-245-8551

Research Institute

1134-2, Gongendo, Satte, Saitama
340-0193 TEL: 0480-42-2211